Bild på glas.
Konst- och Bruksglasföreningen

Föreningsstadgar

Antagna på årsmötet 2000-03-25
Reviderad 2012-03-24
Reviderad 2013-03-16
Reviderad 2014-03-29

 1. Föreningens namn är Konst- och Bruksglasföreningen.
 2. Föreningen har sitt säte i Växjö.
 3. Föreningens ändamål är att främja intresset för och kunskapsbildning kring historiskt och samtida glas.
 4. Föreningen bildades 1991. Verksamhetsåret utgörs av kalenderår. För varje verksamhetsår skall årsmöte hållas senast den 30 april nästföljande år. Kallelse till årsmötet skall utgå senast tre veckor i förväg.
 5. Vid årsmötet förrättas följande val
  1. antal styrelseledamöter och suppleanter
  2. ordförande för ett år
  3. halva antalet styrelseledamöter för två år
  4. suppleanter för ett år
  5. två revisorer och en suppleant för ett år
  6. valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 6. Vid årsmötet fastställes medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår och inbetalas senast 31 december innevarande år
 7. Om föreningen upplöses, vilket måste ske om det inte finns minst tre medlemmar, eller om beslut tas vid ordinarie årsmöte samt ett extra årsmöte. Föreningens tillgångar/egendom återgår till medlemmarna genom inköp av glaskonst som utlottas till medlemmarna.
 8. Dessa stadgar kan ändras med minst två tredjedels majoritet av antalet medlemmar som röstar vid årsmötet.